Mersin İl Koordinatörlüğü

Gayrimenkul Satış İlanı


T.C.
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU
Mersin İl Koordinatörlüğü
Gayrimenkul Satış İlanı
 
Dosya No : Mersin İK 2018/02
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Bahçelievler Mah. H.Okan Merzeci Blv. No:507/A TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü Kız Kalesi Toplantı Salonu Yenişehir/MERSİN adresinde 26/02/2020 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 04/03/2020 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN
TAPU KAYDI ADRESİ: Merkez Mah. İbrahim Öngel Sk. Arısoy Sitesi D Blok No:6/4 Ada/Parsel:582/2 Erdemli/MERSİN
İMAR DURUMU:        1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftasında konut alanı içerisinde kalmaktadır.
HALİHAZIR DURUMU:
Tapu Kaydı: Merkez Mah. İbrahim Öngel Sk. Arısoy Sitesi D Blok No:6/4 Ada/Parsel:582/2 Erdemli/MERSİN adresinde kayıtlı, bağımsız bölüm vasıflı gayrimenkul.
Önemli Özellikleri: Tapu kayıtlarında taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz, 619m² alanlı 582/2 ada/parsel üzerine konumlu 4 bloktan oluşan yapı grubuna aittir. Taşınmaz D blok 4 numaralı hanedir. Onaylı Mimari Projeye göre blok zemin +4 kattan oluşmaktadır. Zeminde 5 adet dükkan ve 3 adet konut, 4 katta ise her katta 4 adet konut bulunmaktadır. Ana taşınmaza ait otopark bulunmaktadır. Taşınmaz birinci katta yer almaktadır. Mesken yaklaşık 120 m2 brüt alana sahip 1 salon 1 mutfak 3 oda, 1 wc, 1 banyo, 1 depo, antre, hol ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Yapı kullanım izni alınmıştır.
MUHAMMEN DEĞERİ: 110.000 TL (KDV Oranı : %1)
İHALENİN YAPILACAĞI SAAT: 14:00 – 14:15
   İrtibat Telefonu:    0324 326 27 27/8831
 
SATIŞ ŞARTLARI:

SATIŞ ŞARTLARI:
 1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.. Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62. Maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
   
 2. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5 tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri gerekmektedir.
 3. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
 4. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 5. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur. Bu satışta gayrimenkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz % 5 den hesap edilir.
 6. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
 7. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
 8. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Mersin İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
 9. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur. 26.12.2019
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                  Beytullah UYGUR
                                                                                                                                                                   İl Koordinatör V.
Cimer